استاندارد های پیراستگی در سازمان

بیوتی کیس

Grooming department

 

از مهم ترین وظایف واحد پیراستگی در سازمان های بزرگ که تمایلی به استفاده از یونیفرم های یکدست برای پوشش و آرایش پرسنل خود ندارند و از طرف مقابل نمیخواهند دچار هرج و مرج در انتخاب پوشش و آرایش پرسنل شوند موارد زیر است:
• تعریف نوع پوشش
• تعیین نوع آرایش پرسنل خانم و آقا
• تعریف رنگ های مجاز برای پوشش و آرایش

Dress code

 

راهنمای پوشش و آرایش ما در یک محل، مراسم یا موقعیت است. چارچوب خاصی که بر اساس فرهنگ، سنت، شرع و عرف هر جغرافیا یا استانداردهای شغلی تعریف می شود.
آنچه در تعریف پوشش و آرایش استاندارد تاثیر گذار است عبارت است از:
• شرایط عرفی و فرهنگی
• دیدگاه طراحان سازمان در هماهنگی رنگ های سازمانی
• ایجاد ارتباط میان عناصر فیزیکی و انسانی سازمان

بیوتی کیس
بیوتی کیس

Beauty case

پس از استاندارد سازی نوع پوشش و آرایش مقبول یک سازمان در قالب Dress Code توسط Grooming Department می بایست به هزینه های اجرای آن و در دسترس بودن امکانات اجرا برای پرسنل اندیشید. بسته ای که امکانات اجرای آرایش استاندارد را برای پرسنل فراهم می آورد را Beauty Case می نامیم که باید دارای ویژگی های زیر باشد:
• کیفیت مناسب
• ماندگاری برای حداقل یک فصل
• سهولت در حمل و نگهداری
• غیر قابل واگذاری و فروش

دیگر محصولات تولید شده توسط سدما